Vybrat kurz nebo vytvořit vlastní kurz

1. Vyberte si hry podle vlastních kritérií.
Věkové skupiny
Předškolní věk (4-6)
První stupeň základní školy (5-9)
Od 10 let
Tématické okruhy
Lidé,země,národnosti
Já, moje rodina a kamarádi
Můj den, můj týden
Moje oblečení
Barvy
Nakupování
Povolání
Koníčky
Svátky,tradice a historie
Tělo,zdraví a sport
Jídlo a stravování
Příroda a životní prostředí
Počasí
Zvířata
Roční období, měsíce
Ve městě (budovy,doprava)
Jedeme na dovolenou
Můj domov (byt, dům, zahrada)
Media a technologie
Abeceda
Jazykové struktury – gramatika, ortografie, lexikální struktury
Čísla a počítání, jednotky míry
Modální slovesa
Vazby s 2.pádem
Vazby se 7.pádem
6.pád a předložkové pády
4.pád
Množné číslo podstatných jmen
Složené věty a spojky
Vztah slovesa a větných členů(valence)
Slovní spojení a typické kolokace
Slovní obraty,idiomy
Časové formy a slovesný vid
Tvoření slov
Příslovečná určení času, místa,směru a způsobu
Trpný rod, věty bezpodmětné
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Tázací zájmena
Přivlastňovací a ukazovací zájmena
Formální a neformální styl
Pravopis a abeceda
Jazykové funkce
oslovení / pozdravy (formální/neformální situace)
omluva
děj / popis děje
popis cesty
charakteristika lidí a zvířat
popis věcí a předmětů
něco definovat
pojmenovat a identifikovat nějakou věc
umět představit sebe/ostatní a umět klást otázky týkající se osobních údajů
hláskovat své jméno
vyjádření pocitů (radost,obliba, zklamání, nezájem, …)
popis svého zdravotního stavu
hodnocení (kladné,záporné)
prosba o pomoc
zeptat se na čas a datum
udělat nabídku,návrh
požádat o něco (např. v obchodě)
něco dovolit,zakázat
vyjádření přání a blahopřání
reakce na návrh,prosbu,výzvu: souhlas,odmítnutí
řídit se pokyny podle receptu / popis přípravy jídla
argumentace,odůvodnění, pojmenování výhod/nevýhod
oslovení v dopisech
rozlišování hlásek
2. Tady vzníká Váš kurz. Stačí uložit a už můžete začít hrát.
Uložit a hrát

3. Vybrat kurz